2. Cerinţele principale faţă de solicitările de finanţare

2.1. Profilul solicitanţilor
Programul de Granturi Mici este destinat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 30 ani din localităţile raionului Ialoveni. Pentru a putea solicita finanţare, tinerii trebuie să facă parte dintr-un grup de iniţiativă, format din minim 3 persoane, care vor fi responsabile de conceperea ideii de proiect şi implementarea acestuia.
Grupurile de iniţiativă ale tinerilor care intră în competiţia pentru finanţarea proiectelor din resursele Fondului pentru Tineri pot fi echipe formate din colegi de clasă, de liceu sau de universitate dar şi din grupuri informale, din afara instituţiilor de învăţământ, de exemplu: cartier, mahala, club sau orice altă organizaţie. Este încurajată, în mod special, formarea de echipe mixte de tineri din punct de vedere al genului, al vârstei şi al etniei. În cadrul acestei runde vor acumula un punctaj mai mare grupurile de iniţiativă care vor avea în componenţa sa tineri defavorizaţi, vulnerabili, marginalizaţi, cu dizabilităţi.
Nu sunt eligibile de a solicita finanţare în cadrul Programului de Granturi Mici următorii actori sociali: autorităţile publice, asociaţiile obşteşti, centrele de resurse pentru tineri, agenţii economici, instituţiile preşcolare şi de învăţământ, alte instituţii publice de menire social-economică.

2.2. Partenerii eligibili
Grupurile de iniţiativă ale tinerilor pot acţiona individual sau în parteneriat cu alte organizaţii: autorităţi publice locale, instituţii de învăţământ, agenţi economici, etc.
Parteneriatul cu comunităţile locale în domeniul implementării proiectelor este crucial şi asigură spiritul de apartenenţă la nivel local al proiectului. Comunităţile locale ar trebui implicate la toate etapele proiectului, începând de la ideea de proiect, la planul de acţiuni al proiectului, implementare şi evaluare. Astfel, membrii comunităţii îşi dezvoltă abilităţile proprii, îşi îmbunătăţesc cunoştinţele şi pot asigura efectivitatea şi durabilitatea activităţilor iniţiate prin proiect.
Se încurajează parteneriatele grupului de iniţiativă cu asociaţiile obşteşti locale şi centrele de resurse pentru tineri din localităţile raionului, în dependenţă de scopul şi obiectivele proiectului. Parteneriatele cu alte proiecte şi donatori naţionali sau internaţionali, care promovează aceeaşi tematică ca şi cea a prezentului Program de Granturi Mici pentru Tineri pot fi, la fel, realizate.
Autorităţile publice nu sunt eligibile pentru finanţare, dar acestea pot fi parteneri ai grupurilor de iniţiativă ale tinerilor în cadrul proiectelor, să contribuie la planificarea proiectelor şi să beneficieze de pe urma rezultatelor de implementare a proiectelor; aceştia de asemenea pot contribui la proiect cu resurse, atît monetare cît şi nemonetare.
Grupurile de iniţiativă ale tinerilor pot forma parteneriate cu agenţii economici din teritoriu, doritori să ofere sponsorizare sau să contribuie, într-un fel sau altul, la implementarea proiectelor iniţiate de tineri.
În cazul existenţei partenerilor în cadrul proiectelor, grupul de iniţiativă al tinerilor solicitant de finanţare, nu este obligat să prezinte împreună cu Formularul de aplicare originale sau copii ale Acordurilor de parteneriat.

2.3. Tematica proiectelor şi activităţi eligibile
Fondul pentru Tineri finanţează proiecte dezvoltate şi implementate de grupuri de iniţiativă ale tinerilor.
Proiectele propuse trebuie să se desfăşoare pe aria geografică a raionului Ialoveni şi vor avea ca scop constituirea şi asigurarea funcţionării în localităţile raionului a consiliilor locale ale tinerilor – mecanism de participare a tinerilor la procesul de luare a deciziilor la nivel local.
Proiectele se vor desfăşura în două etape:
Etapa întâi: Constituirea Consiliului local al tinerilor (10 octombrie – 10 noiembrie 2013);
Etapa a doua: Asigurarea funcţionării Consiliului local al tinerilor (11 noiembrie – 16 decembrie 2013);
Proiectele din această rundă vor cuprinde obligatoriu, la etapa întâi, următoarele activităţi:
Adunarea generală a tinerilor (se va discuta şi decide asupra creării Consiliului local al tinerilor; se va elabora şi aproba codul electoral; se vor desemna membrii comisiei electorale locale; se va stabili calendarul desfăşurării alegerilor de tineret);
Campania electorală (mediatizarea codului electoral; înregistrarea candidaţilor; întocmirea listelor electorale; organizarea dezbaterilor cu concurenţii electorali, întâlnirilor cu alegătorii, campaniilor de promovare a candidaţilor; elaborarea buletinelor de vot);
Ziua alegerilor de tineret (amenajarea locului pentru alegeri; votarea; validarea alegerilor şi anunţarea rezultatelor);
Şedinţa de constituire a Consiliului local al tinerilor (organizarea festivităţii de învestire în funcţie; aprobarea Regulamentului de funcţionare şi a Planului de acţiuni).
Tipurile de activităţi eligibile pentru finanţare în etapa a doua includ, dar nu se limitează la următoarele:
– desfăşurarea şedinţelor de lucru ale Consiliului local al tinerilor;
– realizarea acţiunilor de consolidare a capacităţilor membrilor Consiliului local al tinerilor;
– elaborarea blogului sau paginii web pentru Consiliul local al tinerilor;
– organizarea festivalurilor de muzică, teatru, dans, etc.;
– desfăşurarea expoziţiilor şi a acţiunilor de colectare a fondurilor;
– concursuri de creaţie (desen, eseuri, fotografie, desen pe asfalt, graffitti, etc.) sau sportive;
– caravane şi campanii de sensibilizare, instruire şi educaţie nonformală în domeniile: corupţiei, violenţei, drogurilor, alcoolismului, HIV SIDA, traficului de persoane, educaţiei civice, etc.;
– discuţii, forumuri, dezbateri, mese rotunde, conferinţe, simpozioane cu participarea tinerilor;
– seminare, traininguri, workshopuri, cursuri de instruire de scurtă durată pentru tineri;
– constituirea cluburilor pe interes; ateliere de creaţie, etc.
Exemplele de activităţi menţionate mai sus sunt doar ilustrative. Încurajăm creativitatea şi originalitatea ideilor de activităţi. Finanţarea va fi acordată proiectelor care vor fi mai convingător formulate şi vor demonstra posibilitatea producerii unui impact practic.

2.4. Proiectele care nu pot fi finanţate
Proiecte care NU pot fi finanţate în cadrul Programului de Granturi Mici pentru Tineri sunt:
– Proiecte care nu se înscriu în obiectivele, tematica şi activităţile acestui program;
– Proiecte care nu sunt redactate pe baza formularului de aplicare tip al concursului;
– Cereri de finanţări individuale (ex. burse, sponsorizări pentru călătorii);
– Împrumuturi, cheltuieli retroactive ale unor proiecte încheiate sau în curs de desfăşurare;
– Proiecte de natură politică;
– Proiecte de natură religioasă;
– Proiecte care instigă la xenofobie, rasism, violenţă, ură;
– Proiecte cu mesaj discriminatoriu faţă de anumite categorii sociale/etnice;
– Proiecte care încurajează consumul de alcool/droguri;
– Proiectele care presupun dezvoltarea instituţională primară a organizaţiilor;
– Proiecte de infrastructură, ce se concentrează pe achiziţionarea de echipamente, cu excepţia cazului când acestea reprezintă o componentă indispensabilă a proiectului;
– Proiecte iniţiate/implementate de alte categorii de vârstă decât cea a tinerilor între 15 – 30 ani din localităţile raionului Ialoveni.

2.5. Bugetul proiectelor
Fondul pentru Tineri poate oferi finanţări cu valoare maximă de 13 mii lei pentru un proiect. Proiectele propuse de grupurile de iniţiativă ale tinerilor pot însă să fie în valoare mai mare de 13 mii lei, iar în acest caz, solicitantul trebuie să prezinte dovada diferenţei dintre suma solicitată de la Fondul pentru Tineri şi cea totală necesară proiectului.
Suma solicitată va fi analizată în funcţie de numărul de beneficiari şi rezultatele aşteptate ale proiectului.

2.6. Cheltuielile eligibile
Bugetul trebuie să fie realist şi să reflecte un raport optim cost-beneficiu. Sunt acoperite doar cheltuielile necesare realizării proiectului.
Cheltuielile eligibile includ:
1. Cheltuieli de organizare a evenimentelor (ex.: amenajarea sălii, arenda sălii şi a aparatajului, pauze de cafea, etc.);
2. Cheltuieli de deplasare (ex.: arenda autobuz, microbuz, combustibil, etc.);
3. Consumabile, materiale promoţionale, cheltuieli de editare şi multiplicare (ex.: rechizite de birou, broşuri, pliante, postere, tricouri promoţionale, etc.);
4. Cheltuieli care se referă la achiziţii de echipament, mobilier şi alte bunuri de valoare mare (cu condiţia că Fondul pentru Tineri Ialoveni va finanţa doar 50% din costul total al fiecărui bun procurat, restul sumei fiind acoperită din alte surse).
Fondul pentru Tineri Ialoveni nu va finanţa în această rundă cheltuieli care se referă la materiale de construcţie şi material săditor.
Toate cheltuielile trebuie să fie justificate şi prezentate în mod detaliat. Informaţie suplimentară poate fi găsită în acest ghid la rubrica (3.1.) Instrucţiuni de completare a Formularului de aplicare.

2.7. Perioada de implementare
Perioada de implementare a proiectelor va fi de maxim 2 luni.
Data preconizată de începere a proiectelor este 10 octombrie 2013, iar data finisării proiectului nu trebuie să depăşească 16 decembrie 2013. Proiectele propuse trebuie să fie realiste privind perioada în care urmează să fie realizate (toamnă – iarnă).
Raportarea rezultatelor şi a modului de cheltuire a finanţării va fi realizată în maxim 10 zile de la data încheierii perioadei de implementare a proiectului finanţat.

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki