3. Completarea şi depunerea aplicaţiilor

3.1. Instrucţiuni de completare a Formularului de aplicare
Înscrierea la concurs a unui proiect se face pe baza Formularului de aplicare tip care poate fi descărcat AICI sau poate fi solicitat prin email la pgm@fondultinerilor.md. Formularul de aplicare trebuie să respecte structura şi să includă informaţia solicitată, folosind aceeaşi numerotare şi denumiri. Formularul completat nu trebuie să depăşească limita de 10 pagini (utilizând fontul Arial 11, spaţiul între rânduri 1), inclusiv Tabelul bugetului şi descrierea acestuia. Formularele de aplicare care nu vor fi completate conform instrucţiunilor sau vor fi completate parţial, nu vor fi luate în considerare. Formularele de aplicare scrise de mână nu vor fi acceptate.
În continuare vom oferi informaţii detaliate şi sfaturi utile pentru completarea câtorva secţiuni ale Formularului de aplicare.

Secţiunea 2.5. Scopul proiectului
Sugestii pentru formularea scopului:
– Faceţi referinţă la o problemă socială majoră;
– Faceţi referinţă la populaţia ţintă şi la locul intervenţiei;
– Utilizaţi terminologie clară.

Secţiunea 2.6. Obiectivele proiectului
Obiectivele se referă la schimbări intermediare dorite de populaţia ţintă sau în mediul lor şi descriu rezultatele anticipate ale proiectului. Obiectivele sunt mai specifice decât scopul şi se referă la o localitate şi la o perioadă de timp concretă. Spre deosebire de scop, prin care proiectul va contribui doar parţial la realizare, obiectivele proiectului trebuie să fie realizabile şi măsurabile în cadrul proiectului.
Ulterior, după implementarea proiectului, va trebui să raportaţi asupra fiecărui obiectiv şi să oferiţi informaţii care ar demonstra gradul de realizare al obiectivelor menţionate în Formularul de aplicare. Cu alte cuvinte, obiectivele vor trebui măsurate.
Obiectivele formulate corect identifică următoarele aspecte:
– CINE vor fi beneficiarii;
– CE schimbare va fi realizată;
– ÎN CE PERIOADĂ va fi realizată schimbarea;
– UNDE (în ce localitate);
– Relevanţa proiectului pentru localitate, regiune sau raion.
Este foarte important ca obiectivele să fie realiste, nu doar impresionante, deoarece obiectivele vagi sau nefondate vor diminua credibilitatea întregului proiect.
Obiectivele trebuie să fie:
– Specifice – pentru a evita interpretări greşite;
– Măsurabile – pentru a putea măsura şi evalua progresul (preferabil din punct de vedere numeric);
– Adecvate – problemelor şi scopului grupului de iniţiativă;
– Realiste – realizabile şi în acelaşi timp semnificative;
– Temporale – cu o perioadă de timp concretă pentru realizarea lor.

Secţiunea 2.7. Justificarea proiectului
Descrieţi problema pe care acest proiect urmează să o abordeze. Menţionaţi credibilitatea şi calificările membrilor grupului de iniţiativă care solicită finanţarea. Descrieţi problema sau necesitatea realizării acestui proiect:
– De ce ar trebui să atragem atenţie la problema pe care o descrieţi? Fiţi succint.
– Prezentaţi date statistice recente şi constatări.
– Discutaţi tipul proiectului necesar pentru abordarea problemei.
– Argumentaţi relevanţa proiectului pentru localitate, regiune sau raion.

Secţiunea 2.9. Descrierea detaliată a activităţilor
În această secţiune a Formularului de aplicare, prezentaţi mai multe detalii despre activităţile specifice care vor fi realizate. Activităţile ar trebui să susţină realizarea obiectivelor.
Pentru fiecare activitate indicaţi:
– Cum se va realiza activitatea?
– De ce aţi ales această activitate?
– Cine va conduce activitatea?
– Cine vor fi beneficiarii? Vor fi aceştia implicaţi în elaborarea, implementarea şi evaluarea activităţii?
– Câţi beneficiari vor fi implicaţi la mod direct în activitate?
– Cum veţi recruta sau atrage beneficiarii? Cum puteţi maximiza participarea lor în activitate?
– Când va avea loc activitatea? Cât va dura? Care va fi frecvenţa activităţii (o dată sau va fi repetată?)
– De ce materiale aveţi nevoie pentru a organiza activitatea? Materialele de suport vor fi elaborate sau deja există? Va trebui de adaptat aceste materiale la noua populaţie ţintă? Dacă da, cum va fi realizat acest fapt?
– Veţi colabora cu alte organizaţii în realizarea acestei activităţi? Care va fi rolul fiecărei organizaţii?
Activităţile descrise trebuie să fie în concordanţă cu bugetul.

Secţiunea 2.12. Continuitatea proiectului
Continuitatea ţine de capacitatea proiectului de a continua după expirarea finanţării sau a surselor alocate din exterior. Ideea continuităţii proiectului ar putea părea dificilă. Aţi putea întreba “cum putem planifica continuarea proiectului dacă acesta nici măcar nu a început?” Următoarele motive justifică ideea continuităţii:
– Asigurarea că beneficiarii vor continua să fie deserviţi;
– Reasigurarea donatorilor că investiţia nu va fi pierdută;
– Convingerea donatorului că aţi planificat viitorul proiectului;
– Asigurarea că investiţia grupului de iniţiativă (directă sau indirectă) nu se va pierde.
Deşi asigurarea continuităţii activităţilor după expirarea finanţării din partea donatorului poate fi problematică, acest lucru este totuşi posibil. Elaborarea proiectului în mod corespunzător din start poate ajuta. Unele strategii pentru generarea venitului obţinut la nivel local pentru acoperirea cheltuielilor pe care le-aţi putea explora sunt:
– Integrarea proiectului în bugetul autorităţilor publice locale sau acoperirea costurilor inerente prin activităţi de colectare de fonduri;
– Căutarea altor donatori locali, naţionali şi internaţionali care ar putea susţine proiectul şi care ar avea un interes de lungă durată în succesul proiectului;
– Implicarea comunităţii sau beneficiarilor în planificarea durabilităţii proiectului care îi afectează în mod direct;
– Colectarea taxelor de la clienţi sau beneficiarii serviciilor şi produselor oferite.
În Formularul de aplicare este important să demonstraţi că v-aţi gândit la această problemă şi veţi explora strategiile care ar fi fezabile pentru atingerea unui nivel adecvat de continuitate.

Secţiunea 3.1. Bugetul detaliat al proiectului
Acest compartiment ar trebui să reflecte cerinţele de resurse şi personal pentru implementarea proiectului. Asiguraţi-vă ca acest compartiment să fie cât mai clar. Bugetul trebuie să fie însoţit de o explicaţie, Secţiunea 3.2. Bugetul Narativ. Trebuie să putem să privim bugetul şi explicaţiile la buget şi să vedem totul ce trebuie să ştim pentru a lua o decizie faţa de proiect. Bugetul este direct legat de activităţile descrise în proiect. Luaţi în vedere următoarele recomandări ce ţin de buget: sumele pot fi rotunjite până la unităţile zecimale, bugetul trebuie prezentat în lei moldoveneşti.
La cheltuielile cu restricţii se referă sumele solicitate pentru cheltuielile alimentare (prânz de lucru, pauze de cafea, cine) nu poate depăşi 10% din totalul sumei solicitate de la Fondul pentru Tineri. În toate cazurile posibile, încercaţi să acoperiţi aceste cheltuieli din contribuţia proprie sau contribuţia altor donatori. Scopul granturilor noastre este de a promova principii continue, cheltuielile alimentare – care nu au valoare educaţională şi (de obicei) nu au efect de durată – nu par a fi cheltuielile pentru care am fi gata să cheltuim fondurile noastre limitate. Asiguraţi-vă că aceste cheltuieli reprezintă o parte integră a evenimentului, adică reprezintă o necesitate clară pentru succesul proiectului. Fondurile alocate din granturi nu pot fi niciodată utilizate pentru procurarea produselor alcoolice şi pentru divertisment. Dacă aceste cheltuieli sunt cu adevărat necesare pentru succesul unui eveniment, găsiţi un alt finanţator.
Remunerarea experţilor solicitată (inclusiv din alte surse) trebuie să fie rezonabilă şi nu mai mare decât alte salarii locale. Ele trebuie calculate în baza numărului total de ore lucrate pe parcursul proiectului. Încercaţi să evitaţi remunerarea membrilor grupului de iniţiativă, aceştia se recomandă să activeze în bază de voluntariat. Din proiect, pot fi acoperite cheltuielile pentru formatori, meşteri, consultanţi.
Costurile aferente procurării echipamentului, utilajului şi materialelor de construcţie, mobilierului, materialului săditor, alte bunuri şi mărfuri de valoare mare nu vor fi finanţate în cadrul acestei runde. După examinarea secţiunilor Descrierea detaliată a activităţilor şi Bugetul narativ trebuie să fie clar pentru ce este nevoie de echipament nou pentru desfăşurarea proiectului, exemplu: proiector digital, în cazul că acestea sunt strict necesare poate fi închiriat. Articolele care par excesiv de costisitoare sau surprinzător de ieftine vor diminua credibilitatea cererii de finanţare şi a proiectului.

3.2. Termenul limită şi locul depunerii aplicaţiilor
Grupurile de iniţiativă ale tinerilor care au o idee de proiect pentru Programul de Granturi Mici pot trimite Formularul de aplicare prin email la pgm@fondultinerilor.md, prin poştă sau prezentare personală (într-un exemplar original, pe suport de hârtie A4, în limba română, redactat la computer) la sediul Consiliului Raional Ialoveni, care se află pe adresa: or. Ialoveni, MD 6801, str. Alexandru cel Bun 33, etajul 2, Anticamera, nu mai târziu de 30 septembrie 2013. Programul de lucru al persoanei care va recepţiona aplicaţiile este: luni – vineri, orele 8.30 – 16.30, cu pauză între orele 12.00 – 13.00. Aplicaţiile prezentate după termenul limită nu vor intra în concurs. Pentru evitarea acestor situaţii, încurajăm ca aplicaţiile să fie expediate prin email, prezentate personal sau expediate prin poştă mai devreme decât termenul limită. În cazul expedierilor prin poştă, data va fi confirmată de ştampila poştei.
Înainte de completarea Formularului de aplicare şi expedierea proiectului, citiţi cu atenţie Ghidul solicitantului de finanţare şi informaţia oferită pe pagina web www.fondultinerilor.md.
În cazul prezentării personale sau expedierii prin poştă, versiunea electronică a Formularului de aplicare trebuie expediată obligatoriu şi prin email la pgm@fondultinerilor.md. Formularul de aplicare trebuie legat sau capsat astfel încât paginile să nu poată fi scoase din el. Vă rugăm să reţineţi că este responsabilitatea grupului de iniţiativă care solicită finanţarea să lege sau să capseze şi să numeroteze paginile Formularului de aplicare. Membrii Fondului pentru Tineri nu vor fi responsabili în niciun fel pentru pierderea paginilor, în cazul în care nu este îndeplinită condiţia de mai sus. Nu este necesară semnarea şi datarea Formularului de aplicare. În caz de strictă necesitate, la Formularul de aplicare pot fi ataşate anexe.
Fondul pentru Tineri nu îşi asumă sarcina înapoierii sau copierii documentelor primite. Vă rugăm să păstraţi propria copie a proiectului, inclusiv varianta electronică, la liderul grupului de iniţiativă.

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki