Atelierul de planificare strategică în domeniul politicilor de tineret

În scopul elaborării Programului de dezvoltare a politicilor de tineret ale raionului Ialoveni pentru anii 2022 – 2026, în perioada 15 și 17 iunie 2021, în sala mare de ședințe a Consiliului Raional Ialoveni s-a desfășurat al doilea Atelier de planificare strategică în domeniul politicilor de tineret, organizat de administrația raionului Ialoveni și Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni”, cu participarea tinerilor activi împreună cu actorii politicilor de tineret.

Domnul Vitalie Cîrhană, expert în domeniul planificării strategice, a reușit să implice, în mod ingenios, în cadrul lucrărilor atelierului, cei 12 tineri (5 fete și 7 băieți) din localitățile: Costești, Ruseștii Noi, Țipala, Suruceni, Răzeni și Molești, împreună cu doamna Galina Tonu, vicepreședintele raionului Ialoveni, domnul Sergiu Gurău, director executiv al A.O. ,,Eco-Răzeni”, domnul Victor Pletosu, specialist principal în domeniul politicilor de tineret, precum și reprezentanții – funcționari responsabili ai Direcției Generale Educație, Direcției Generale Asistență Socială și Protecția Familiei, Secției Cultură, Inspectoratului de Poliție Ialoveni și ai Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor ,,Avante”.

Deoarece domeniul politicilor de tineret este intersectorial, în sensul că, cuprinde toate sectoarele ce țin de situația tinerilor: oportunități de participare, educație, sănătate, informare, instruire, voluntariat și angajare în câmpul muncii, atelierul a început cu analiza situației tinerilor din localitățile raionului Ialoveni, conform următoarelor secțiuni:
1. Informație generală și date demografice – Direcția statistică Ialoveni;
2. Angajarea tinerilor în câmpul muncii & antreprenoriat – Direcția pentru ocuparea forței de muncă Ialoveni și A.O. ,,Eco-Răzeni”;
3. Migrația tinerilor – APL I și ASP;
4. Comportamente deviante – Inspectoratul de Poliție Ialoveni;
5. Familia tânără: situații și tendințe – Direcția Generală Asistență Socială și Protecția Familiei Ialoveni;
6. Educația formală și nonformală – Direcția Generală Educație Ialoveni;
7. Sănătatea tinerilor – Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor ,,Avante” și A.O. ,,Alternativa”, Costești;
8. Participarea tinerilor – specialistul principal în domeniul politicilor de tineret din cadrul Aparatului Președintelui Raionului Ialoveni și A.O. ,,Eco-Răzeni”.

Au fost desemnate instituțiile și organizațiile responsabile de prezentarea informației relevante pentru sectorul său de activitate până la 01 iulie 2021 pe adresa de email: ecorazeni@gmail.com, ținând cont de următoarele aspecte: situația curentă; enumerarea problemelor care se confruntă; identificarea cauzelor problemei şi a efectelor / consecințelor care se vor produce, dacă problema nu va fi soluţionată; care sunt oportunitățile și resursele disponibile.

Atelierul a cuprins 4 sesiuni: lucrul în 4 echipe spre o viziune comună de dezvoltare a oportunităților pentru tineri în următorii 5 ani; sesiunea contradicțiilor; stabilirea direcțiilor strategice și elaborarea planului de acțiuni.

Pentru a exprima realizările performante în domeniul politicilor pentru tineret pe care le vom avea în anul 2026, fiecare echipă a elaborat o listă de idei și afirmații pozitive. Spre exemplu:
– în localitățile raionului Ialoveni va funcționa o rețea de consilii locale de tineret active;
– vor fi desfășurate câte 2 runde de granturi mici, anual, pentru consiliile locale de tineret și pentru grupurile de inițiativă civică;
– va fi desfășurat concursul ideilor de afaceri inovative ale tinerilor cu o rundă de granturi pentru tinerii antreprenori, anual;
– Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor ,,Avante”, Ialoveni va presta servicii diverse, de înaltă calitate și va avea un număr impresionant de beneficiari;
– tinerii voluntari care implementează proiecte de dezvoltare comunitară vor fi înalt apreciați și premiați în cadrul Galei Bunelor Practici și a Festivalului Raional al Tinerilor Activi;
– asociațiile obștești vor implementa proiecte în domeniul politicilor de tineret în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni și vor beneficia de contribuția administrației raionului;
– vor fi organizate activități cultural-artistice și diverse concursuri pentru promovarea tinerelor talente;
– în fiecare primărie va activa un specialist de tineret și împreună cu lucrătorii de tineret vor avea un nivel de pregătire corespunzător lucrului cu tineretul.

Apoi toate ideile și afirmațiile pozitive au fost clasificate pe domenii și s-au conturat următoarele direcții prioritare, formulate astfel:
1. Promovarea modului sănătos de viață în rândul tinerilor;
2. Stimularea tinerilor în dezvoltarea afacerilor;
3. Ghidarea în carieră și formarea profesională a tinerilor;
4. Sporirea activismului civic al tinerilor.

A urmat sesiunea contradicțiilor care a provocat o serie de dezbateri între participanți. Fiecare echipă a elaborat o listă de impedimente care nu ne permit să realizăm aceste priorități. Spre exemplu:
– restricțiile pandemice au limitat activitățile publice;
– migrația tinerilor de la sat la oraș, sau chiar peste hotare;
– numărul redus al organizațiilor de tineret în localitățile raionului;
– nu sunt specialiști în domeniul tineretului în primăriile localităților;
– numărul redus al consiliilor locale de tineret nu permite ca toți tinerii din localități să fie reprezentați;
– gradul scăzut de colaborare între actorii politicilor de tineret.

Apoi participanții au clasificat impedimentele enumerate pe domenii pe care le-au denumit astfel:
1. Situația demografică nefavorabilă a tinerilor;
2. Acces limitat la servicii de sănătate și de informare;
3. Resursele financiare prevăzute pentru domeniul tineretului sunt insuficiente;
4. Numărul redus al structurilor de tineret și al specialiștilor în lucrul cu tinerii.

Deoarece contextul social-economic afectează domeniul politicilor de tineret, participanții au efectuat analiza comprehensivă a acestui domeniu în raionul Ialoveni – Analiza SWOT structurată în punctele tari și slabe, oportunități și riscuri.

Enumerăm câteva dintre ele:
Puncte tari:
– amplasarea geografică favorabilă a raionului Ialoveni în regiunea de centru a țării;
– numărul mare al tinerilor din localitățile raionului;
– actorii sociali organizează activități pentru tineri;
– în fiecare an sunt organizate ateliere de instruire privind consolidarea capacităților tinerilor în scrierea și implementarea proiectelor;
– anual se desfășoară câte 2 runde de granturi mici ale Programului raional ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”;
– anual se desfășoară concursul ideilor de afaceri ale tinerilor în cadrul Programului raional ,,Fondul de susținere a antreprenoriatului pentru Tineri Ialoveni”;
– funcționează o rețea de consilii locale de tineret active care atrag resurse și implementează proiecte de dezvoltare comunitară în parteneriat cu autoritățile administrației publice locale;
– în localitățile raionului sunt grupuri de inițiativă civică ale tinerilor care desfășoară diferite activități de voluntariat în comunitate;
– sunt asociații obștești care desfășoară programe pentru tineri în parteneriat cu autoritățile administrației publice: A.O. ,,Eco-Răzeni”; A.O. ,,Alternativa”, Costești; A.O. ,,ALECT”, Mileștii Mici.
– Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor ,,Avante”, Ialoveni prestează servicii de calitate tinerilor;
– sediul spațios al Centrul de sprijinire a mediului de afaceri transfrontaliere – training, expoziții și simpozioane, loc pitoresc în pădurea Ruseștii Noi este un centru de evenimente pentru tineri;
– anual este elaborat și aprobat un plan raional de acțiuni în domeniul tineretului, precum și un buget pentru activitățile de tineret.

Puncte slabe:
– numărul redus al tinerilor care se implică în activități de voluntariat;
– numărul sporit de tineri care nu au un mod sănătos de viață;
– nu se implică toți tinerii din toate localitățile raionului pentru a beneficia de suport financiar din cadrul rundelor de granturi ale Programului raional ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”;
– sunt puțini tineri cu spirit de antreprenor care să se manifeste în cadrul concursului ideilor de afaceri al Programului raional ,,Fondul de susținere a antreprenoriatului pentru Tineri Ialoveni”;
– nu sunt consilii locale de tineret în toate cele 25 de localități ale raionului;
– nu sunt grupuri de inițiativă civică în toate localitățile raionului;
– numărul redus al ONG-urilor ce desfășoară programe pentru tineri în parteneriat cu autoritățile administrației publice;
– majoritatea tinerilor din localități nu cunosc toate oportunitățile care li se oferă, inclusiv despre serviciile prestate de Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor ,,Avante”, Ialoveni;
– insuficiența spațiilor prietenoase tinerilor în localități;
– colaborarea slabă între consiliile de tineret și autoritățile administrației publice;
– numărul redus al primăriilor localităților care au elaborat și aprobat un plan anual de activități și un buget pentru tineri, care să reflecte activitățile ONG-urilor, ale consiliilor de tineret, ale grupurilor de inițiativă civică, și să beneficieze de contribuția APL la proiectele lor;
– incluziunea socio-profesională a tinerilor cu dizabilități nu este suficientă.

Oportunități:
– acordurile de parteneriat și de înfrățire cu localitățile din România permit efectuarea schimbului de bune practici și experiențe în cadrul proiectelor transfrontaliere;
– Fundația Est-Europeană și administrația raionului Ialoveni oferă suport financiar la Programul raional ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”, precum și la Programul raional ,,Fondul de susținere a antreprenoriatului pentru Tineri Ialoveni”;
– consiliile locale de tineret beneficiază de suport de la A.O. ,,Rețeaua Națională a Consiliilor Locale ale Tinerilor din Moldova”;
– ONG-urile: A.O. ,,Eco-Răzeni”; A.O. ,,Alternativa”, Costești; A.O. ,,ALECT”, Mileștii Mici, atrag resurse europene de la donatorii externi și desfășoară programe pentru tineri.

Riscuri:
– din cauza restricțiilor pandemice activitățile au trecut online și nu sunt eficiente;
– instabilitatea politică.

Fiecare echipă și-a ales o prioritate și a început să elaboreze un plan de acțiuni care să contribuie la realizarea obiectivelor. Un exemplu concludent este prioritatea ,,Sporirea activismului civic al tinerilor”:

Obiectivul 1: ,,Sunt desfășurate, anual, câte 2 runde de granturi mici, cu participarea a cel puțin 300 de tineri, reprezentanți ai consiliilor locale de tineret, consiliilor elevilor și ai grupurilor de inițiativă civică din cele 25 de localități ale raionului Ialoveni, până la finele anului 2026.
1.1. Desfășurarea rundei de primăvară și de toamnă de granturi mici pentru tineri;
1.2. Atelierele de instruire pentru tineri privind scrierea și implementarea proiectelor de dezvoltare comunitară;
1.3. Concursul de selectare a proiectelor aplicante;
1.4. Finanțarea și implementarea proiectelor finaliste;
1.5. Raportarea intermediară și finală a implementării proiectelor;
1.6. Gala Bunelor Practici – premierea celor mai reușite proiecte realizate de tineri;
1.7. Festivalul Tinerilor Activi – aprecierea meritelor celor mai ingenioși tineri;
1.8. Susținerea organizării alegerilor pentru consiliile locale de tineret prin intermediul rundelor de granturi.

Obiectivul 2: ,,Sunt organizate, anual, cel puțin 10 de activități de promovare a voluntariatului și de divertisment pentru tineri și familiile tinere din cele 25 de localități ale raionului Ialoveni, până la finele anului 2026.
2.1. Forumul Raional de Tineret;
2.2. Post Forumul Raional de Tineret;
2.3. Conferința rețelei consiliilor locale de tineret din raionul Ialoveni;
2.3. Săptămâna Voluntariatului în raionul Ialoveni;
2.4. Festivitatea dedicată sărbătorii ,,15 mai – Ziua Internațională a Familiei”;
2.5. Festivitatea dedicată sărbătorii ,,12 august – Ziua Internațională a Tineretului”;
2.6. Festivitatea dedicată sărbătorii ,,Ziua Națională a Tineretului”;
2.7. Concursul intelectual ,,Ce? Unde? Când?”;
2.8. Concursuri cultural-artistice: TVC, Concursul tinerilor fotografi, concursul tinerilor talente.

Obiectivul 3: ,,Până la finele anului 2026 este oferit suportul pentru dezvoltarea capacităților organizațiilor non-guvernamentale ce prestează servicii de educație non-formală, instruire și informare pentru tinerii din cele 25 de localități ale raionului.
3.1. Semnarea acordurilor de parteneriat între autoritățile administrației publice de nivelul II și asociațiile obștești privind desfășurarea programelor pentru tineri;
3.2. Planificarea de către APL II a resurselor financiare pentru a oferi suport asociațiilor obștești la implementarea programelor ce dezvoltă servicii prietenoase tinerilor.

În cadrul atelierului s-a decis că lucrul asupra elaborării planului de acțiuni va continua în cadrul celui de-al doilea Forum raional al tinerilor, care se va desfășura miercuri, 30 iunie 2021, ora 11.00, în sediul Centrului de Business Ialoveni, la care sunt invitați peste 60 de tineri, cu vârste cuprinse între 14-35 ani, din toate domeniile vieții social-economice a localităților raionului Ialoveni.

Pentru buna organizare și desfășurare a forumului, intervenim respectuos cu rugămintea ca tinerii ce au dorința și intenția de a participa la cel de-al doilea forum, să completeze un formular de înregistrare ce va fi disponibil online în următoarele zile. În calitate de organizatori, administrația raionului Ialoveni și Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni” vor asigura participanții la forum cu materiale de lucru, măști de protecție, hrană și transport (după caz, rambursarea costurilor de călătorie cu transportul public).

Atelierul de planificare strategică s-a desfășurat în cadrul proiectului regional ,,Activismul tinerilor – soluția dezvoltării comunitare”, implementat de Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni” în parteneriat cu administrația raionului Ialoveni, prin intermediul Programului de granturi ,,Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, cofinanțat de către Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer.

Pentru conformitate,
Victor Pletosu,
specialist principal în domeniul politicilor de tineret,
Aparatul Președintelui Raionului Ialoveni

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki